PSU

Planning is
building
commitment

PSU

Voor ons is een PSU – voluit een Project Start-Up – een workshop in de aanvang van een project met de belangrijkste stakeholders met als doel het project inhoudelijk, menselijk en organisatorisch vorm te geven. De PSU is daarmee de grotere zus van de meer intern gerichte kick-off. In toenemende mate gaan opdrachtgevers en opdrachtnemers er na opdrachtverstrekking of gunning toe over om gezamenlijk een PSU te organiseren. Sommige overheids-opdrachtgevers stellen het organiseren van een PSU voor projecten met een bepaalde omvang en complexiteit zelfs verplicht. Maar ook private partijen gaan er steeds vaker toe over om voorafgaande aan het ontwerpen en realiseren van een belangrijk project samen vooraf ‘de klokken gelijk te zetten’. De belangrijkste reden voor de toenemende inzet van de PSU is dat we via diverse project-affaires geleerd hebben dat investeren in de voorkant van het project kostbare problemen in het projectverloop kan voorkomen. Daarmee is het organiseren van een PSU de laatste jaren uitgegroeid tot best practice projectmanagement.

PSU

Voor ons is een Project Start-Up – afgekort PSU – een workshop in de aanvang van een project met de belangrijkste stakeholders met als doel het project inhoudelijk, menselijk en organisatorisch vorm te geven. De PSU is daarmee de grotere zus van de meer intern gerichte kick-off. In toenemende mate organiseren opdrachtgevers en opdrachtnemers na opdrachtverstrekking of gunning gezamenlijk een project start-up. Sommige overheids-opdrachtgevers stellen het organiseren van een PSU voor projecten met een bepaalde omvang en complexiteit zelfs verplicht. Maar ook private partijen gaan er steeds vaker toe over om voorafgaande aan de uitvoering van een belangrijk project samen vooraf ‘de klokken gelijk te zetten’. De belangrijkste reden voor de toenemende inzet van de PSU is dat we via diverse project-affaires geleerd hebben dat investeren in de voorkant van het project kostbare problemen in het projectverloop kan voorkomen. Daarmee is het organiseren van een PSU de laatste jaren uitgegroeid tot best practice projectmanagement.

Building commitment

Er kunnen vele concrete aanleidingen zijn om een project start-up te organiseren, variërend van het ontwikkelen van een gezamenlijke projectvisie, stroomlijnen van de projectorganisatie, investeren in teamontwikkeling, etc. In de PSU ligt de focus doorgaans op twee zaken: 1) het gezamenlijk ontwikkelen van het projectplan of het aanleveren van de bouwstenen daarvoor en 2) het leveren van een impuls aan het tot stand komen van een op elkaar ingespeeld team. Door in het programma van de PSU inhoudelijke onderwerpen en teamontwikkeling op elkaar te betrekken leren de participanten elkaar ‘werkende weg’ beter kennen. De concrete opbrengst van de PSU is een gedragen projectplan op hoofdlijnen en teamleden die voor de onderscheiden projectaspecten initiële werkafspraken hebben gemaakt en zicht hebben gekregen op het grotere plaatje en hun bijdrage daaraan. Met deze werkwijze geven we invulling aan de leuze ‘planning is building commitment’.

Procesbegeleider

Het organiseren van een project start-up is altijd maatwerk, waarbij de onafhankelijke facilitator of procesbegeleider een belangrijke rol speelt. Afhankelijk van de karakeristieken van het project, de behoeften en wensen van de stakeholders, de ‘maturity’ van de partners, de top-risico’s, etc. kan er voor gekozen worden een PSU min of meer uitgebreid in te steken. In tijd kan een project start-up variëren van een ochtend of middag voor een kleiner project tot en met twee dagen met tussenliggende avond voor een complex project. Op basis van een gezamenlijke intake met opdrachtgever en opdrachtnemer stellen we met elkaar vast waartoe de PSU moet leiden en welke onderwerpen daarvoor op de agenda moeten komen.

Project ondersteuning

In aanvulling op de PSU leveren wij diverse diensten onder de noemer project ondersteuning of project coaching. Wij hebben in de loop van de jaren een uitgebreide track-record opgebouwd op tal van projectmomenten in de vorm van project kick-off’s, project start-up’s (PSU), project follow-up’s (PFU), projectevaluaties, etc. Daarnaast ondersteunen we risico-sessies, pre-mortem sessies en kunnen we nieuw leven brengen in een stroeve samenwerking via een interventie met onze korte training samenwerken.

Project ondersteuning in welke vorm dan ook is altijd maatwerk. Neemt u contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

lees verderlees minder
Project coaches
meer
over
Karel
meer
over
Eva
meer
over
Gert