Training Projectmatig Werken

De harde en
zachte kant
van projecten

De training Projectmatig Werken (PMW) is onze basis training projectmanagement. De training projectmatig werken (3 x 1 dag) is bedoeld voor iedereen in de publieke of private sector die praktisch toepasbare kennis over het managen van projecten wil verwerven. En zo het zelfvertrouwen wil opdoen om zijn of haar rol in een project met verve te vervullen. Na afloop van deze training heeft u zich de principes, de processen en de kennisgebieden van projectmatig werken eigen gemaakt. En begrijpt u de samenhang tussen de verschillende bestanddelen van een project. Verder heeft u inzicht gekregen in de rollen van de diverse betrokkenen in en rond het project en ‘het spel’ dat zij spelen. De opgedane kennis is state-of-the-art en direct toepasbaar. Daarmee is de training projectmatig werken een duurzame investering in uw competenties.

De training Projectmatig Werken (PMW) is onze basis training projectmanagement. De training projectmatig werken (3 x 1 dag) is bedoeld voor iedereen in de publieke of private sector die praktisch toepasbare kennis over het managen van projecten wil verwerven. En zo het zelfvertrouwen wil opdoen om zijn of haar rol in een project met verve te vervullen. Na afloop van deze training heeft u zich de principes, de processen en de kennisgebieden van projectmatig werken eigen gemaakt. En begrijpt u de samenhang tussen de verschillende bestanddelen van een project. Verder heeft u inzicht gekregen in de rollen van de diverse betrokkenen in en rond het project en ‘het spel’ dat zij spelen. De opgedane kennis is state-of-the-art en direct toepasbaar. Daarmee is de training projectmatig werken een duurzame investering in uw competenties.

Samenwerken

Projectmatig werken is niet meer weg te denken uit de praktijk van de publieke of private sector. In de publieke sector helpt een projectmatige aanpak bij het doelgericht, efficiënt en rechtmatig inzetten van schaarse middelen. Het project brengt scherpte aan en fungeert tevens als raamwerk voor systematische besluitvorming. In de private sector is projectmatig werken vaak onderdeel van het primaire proces, zoals in de aannemerij of in de automatisering. Dan is een project de meest effectieve en efficiënte werkwijze om waarde te creëren voor de klant. Los van de sector of het type organisatie zien we steeds vaker dat projecten als vehikel worden ingezet om een gewenste of noodzakelijke samenwerking vorm te geven. Een project is dan een organisatorisch dwarsverband dat de samenwerking stimuleert tussen afdelingen of disciplines die – ieder voor zich – vooral gewend zijn binnen de eigen kolom of het eigen vakgebied te opereren. Projectmatig werken is hier een gestructureerde vorm van samenwerken richting een een gezamenlijk overgekomen doelstelling. Samenwerken is voor ons de essentie van projectmatig werken.

Scherpte

Projectmatig werken is op zichzelf ook een specifieke manier van kijken naar en denken over de werkelijkheid. Met een eigen begrippenkader en een internationaal gestandaardiseerde taal. Daarmee verschaft projectmanagement de mindset en de manier van denken die een scherpe kijk geeft op de te realiseren uitdaging. De basis van projectmanagement als discipline is de praktijk. In gerenommeerde projectmanagement-methodieken als PMBOK en PRINCE2 liggen ‘good’ en ‘best practices’ als gestolde ervaringen ten grondslag aan het systematische raamwerk. Management-begrippen als resultaatgerichtheid, gescheiden verantwoordelijkheden, afbakenen van scope, risicogestuurd werken, management-by-exception, etc. krijgen in projectmanagement een betekenis en scherpte die enorm helpt om vat te krijgen op de weerbarstige werkelijkheid. Het samenhangend begrippenkader nodigt uit om jezelf en anderen de juiste vragen te stellen en tot een goede dialoog te komen. Iedereen die zich de projectmatige mindset en de daarbij behorende taal en denkwijze heeft eigen gemaakt zal dat kunnen beamen.

Hard en zacht

Wanneer je intensief bij een project betrokken bent geweest, weet je dat projectmatig werken – los van de inhoud – een beroep doet op het toepassen van project-technische kennis en het gebruik van specifieke tools en technieken. Minstens zo belangrijk is het besef dat een projectmatige aanpak een groot appèl doet op de sociale en mentale vaardigheden van alle betrokkenen. In alle gevallen is er een opdrachtgever, een projectleider en zijn er teamleden. Kortom, allerlei mensen die gemotiveerd en doelgericht met het project aan de slag willen en moeten. En verder is er een omgeving die bestaat uit belanghebbenden die ook hun eisen en wensen hebben t.a.v. het project. Een projectmatige werkwijze staat of valt dan ook met teamwerk, samenwerken en goed omgaan met de omgeving van het project. Leiderschap, samenwerken, teamontwikkeling en omgevingsmanagement zijn dan ook belangrijke bouwstenen om te komen tot een geslaagd project. Het is onze overtuiging dat de harde, technische en de zachte, menselijke aspecten van het uitvoeren van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In onze trainingen is dit inzicht een belangrijke pijler van de didactische opzet.

Training

De driedaagse training (3 x 1 dag) projectmatig werken verschaft u praktisch toepasbare kennis over de principes, werkwijzen en tools van projectmatig werken. Altijd in combinatie met de op toepassing en implementatie gerichte hoe-vraag. In de training komen de harde en de zachte aspecten van projectmatig werken steeds integraal, dus in samenhang aan de orde. Dat is niet alleen didactisch sterk, maar maakt de drempel naar toepassing van het geleerde zo laag mogelijk. De kennis en ervaring die u zo opdoet stelt u in staat met zelfvertrouwen uw rol te vervullen als teamlid, projectcoördinator of projectleider. De inhoud van de training is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PMW, PRINCE2, PMI, IPMA, etc. Wij kunnen de training projectmatig werken ook in-company aanbieden en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke wensen vanuit uw organisatie. Neemt u contact op met ons als u hierin geïnteresseerd bent.

Intake

Ook in de open training streven wij er naar om de aangeboden stof zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw individuele vragen en leerbehoeften. Via een telefonische intake voorafgaand aan de training brengen wij deze leerbehoeften samen met u in kaart en stemmen we de verwachtingen goed af. Deelnemers aan onze trainingen ervaren dat een training projectmatig werken naast zinvol en nuttig, ook leuk en uitdagend kan zijn. Onze ambitie is om elke training die wij verzorgen memorabel te doen zijn.

lees verderlees minder
Trainers Projectmatig Werken
meer
over
Karel
meer
over
Gert
 • Beschikbare data

 • Inhoud

  • wat is een project?
  • wat is projectmatig werken (PMW)?
  • de projecttrechter
  • faseren, beslissen en beheersen
  • de project mindset
  • de samenhang tussen scope, kwaliteit, tijd en geld
  • de rollen van opdrachtgever, projectleider en teamlid
  • kerndocumenten: de projectopdracht en het projectmanagement plan
  • team-samenstelling en teamontwikkeling
  • het belang van stakeholder-management
  • eisen en wensen van de klant 
  • de management-principes van PMW
  • organiseren en structureren van het project
  • plannen: het mijlpalenplan
  • hoe om te gaan met projectrisico’s en -kansen
  • omgaan met wijzigingen 
  • wat is Agile werken? 
 • Praktische zaken

  • Inschrijven kan via de verwijzing naar het inschrijvingsformulier rechtsboven aan deze pagina.
  • Na inschrijving bevestigen wij binnen 24 uur via de mail uw aanmelding en doen wij u datum-suggesties voor een telefonische intake.
  • In deze intake maken wij kort kennis en bespreken wij uw leervragen. Op basis van dit gesprek beslist u over definitieve deelname aan de training.
  • Via de mail bevestigen wij uw definitieve deelname. In deze mail treft u aanvullende informatie aan over de locatie, de bereikbaarheid, de betaling, etc.
  • Na de definitieve inschrijving ontvangt u tevens de factuur voor de training.
  • Wij volgen tijdens alle trainingen de overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de groepsgrootte vanaf 1 juni 2020 tot nader order maximeren op 8 deelnemers. Daarmee garanderen wij u dat ruimschoots aan de 1,5 meter afstand wordt voldaan.
  • U ontvangt de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
  • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
  • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
  • De investering bedraagt € 1.495,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. driemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • Downloads